Нечаянная радость: акафист, прочитанные в храме Нечаянная радость на Марьиной роще

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»

Кондак 1

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Икос 1

Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая.

Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая; ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.

Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.

Кондак 2

Акафист пресвятой богородице нечаянная радость когда читать

Ви́дящи Пресвята́я челове́ка, а́ще и беззако́нна, но на всяк день с ве́рою и упова́нием пред честно́ю Ея́ ико́ною до́лу поверга́ющагося и Арха́нгельское приве́тствие Ей принося́щаго, внят и такова́го гре́шника славосло́вию, да вси, зря́ще Ея́ Ма́тернее милосе́рдие, на Небеси́ и на земли́ вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго, от Бо́га нам дарова́нная; ра́дуйся, Путеводи́тельнице на́ша, к Небе́сному Оте́честву нас возводя́щая.

Ра́дуйся, ве́рных огражде́ние и прибе́жище; ра́дуйся, по́моще всех, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е.

Ра́дуйся, все́ми презре́нных и отве́рженных от ро́ва поги́бели исхища́ющая; ра́дуйся, тех на путь пра́вый обраща́ющая.

Ра́дуйся, непреста́нное уны́ние и мрак душе́вный отгоня́ющая; ра́дуйся, ижди́вшим от неду́га ум но́вый и лу́чший смысл подаю́щая.

Ра́дуйся, оста́вленных врача́ми на Своя́ всемо́щныя ру́це прие́млющая.

Кондак 3

Си́ла благода́ти преизоби́ловала та́мо, иде́же умно́жися грех; да ра́дуются на Небеси́ вси А́нгели о еди́нем гре́шнице пока́явшемся, пою́ще пред Престо́лом Бо́жиим: Аллилу́иа.

Икос 3

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю к нам нисхо́дит Бо́жие благоволе́ние; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю и мы и́мамы вя́щшее к Бо́гу дерзнове́ние.

Ра́дуйся, я́ко во всех беда́х и обстоя́ниих на́ших прино́сиши Сы́ну Твоему́ усе́рдныя о нас моли́твы; ра́дуйся, я́ко и на́ша моли́твы прия́тными Бо́гу соде́лываеши.

Предлагаем ознакомиться  Желтые розы к чему дарят, значение, что означают для девушек

Ра́дуйся, я́ко неви́димых враго́в от нас отгоня́еши; ра́дуйся, я́ко от ви́димых враго́в нас избавля́еши.

Ра́дуйся, я́ко сердца́ злых челове́к умягча́еши; ра́дуйся, я́ко от клеветы́, досажде́ния и укоре́ния нас изыма́еши.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся блага́я жела́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я грехо́вных помышле́ний, челове́к беззако́нен моля́шеся пред честно́ю ико́ною Твое́ю и, ви́дев Кровь от язв Предве́чнаго Сы́на Твоего́ пото́ками, я́коже на Кресте́, теку́щую, паде́ от стра́ха и с рыда́нием та́ко вопия́ше Ти: «Поми́луй мя, о Ма́ти милосе́рдия, да не преодоле́ет зло́ба моя́ неизре́ченныя бла́гости и милосе́рдия Твоего́, Ты бо еси́ всем гре́шником еди́на наде́жда и прибе́жище; преклони́ся у́бо на ми́лость, Блага́я Ма́ти, и умоли́ о мне Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́, да непреста́нно зову́ Ему́: Аллилу́иа».

Икос 4

Икона Богородицы «Нечаянная Радость»

Ра́дуйся, Спору́чнице спасе́ния гре́шных; ра́дуйся, Взыска́ние поги́бших.

Ра́дуйся, Неча́янная гре́шных Ра́досте; ра́дуйся, па́дших возста́ние.

Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, мир от бед спаса́ющая; ра́дуйся, я́ко гла́са моли́тв Твои́х бе́си трепе́щут.

Ра́дуйся, я́ко А́нгели сему́ ра́дуются; ра́дуйся, я́ко и нас, земноро́дных, си́ла моли́тв Твои́х весе́лия исполня́ет.

Ра́дуйся, я́ко те́ми от ти́ны грехо́в нас изыма́еши; ра́дуйся, я́ко пла́мень страсте́й на́ших угаша́еши.

Кондак 5

Боготе́чную звезду́, чудотво́рную ико́ну Ма́тере Твоея́ показа́л еси́ нам, Го́споди, и́бо, взира́юще на о́браз Ея́ теле́сныма очи́ма, умо́м и се́рдцем к Первообра́зней возвыша́емся и Е́ю к Тебе́ востека́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

Икос 5

Ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом вечно ца́рствующая; ра́дуйся, Ему́ всегда́ о ро́де христиа́нстем моле́ния принося́щая.

Ра́дуйся, в христиа́нстей ве́ре и благоче́стии Наста́внице; ра́дуйся, ересе́й и тлетво́рных раско́лов Искорени́тельнице.

Ра́дуйся, от растлева́ющих ду́шу и те́ло собла́знов сохраня́ющая; ра́дуйся, от опа́сных обстоя́ний и внеза́пныя сме́рти без покая́ния и Свята́го Причаще́ния избавля́ющая.

Предлагаем ознакомиться  Видеть во сне презерватив

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя живота́ непосты́дный коне́ц да́рующая; ра́дуйся, и по сме́рти за отше́дшую на суд Госпо́день ду́шу пред Сы́ном Твои́м неотсту́пно хода́тайствующая.

Ра́дуйся, Твои́м Ма́терним предста́тельством от ве́чнаго муче́ния сию́ избавля́ющая.

Кондак 6

Пропове́дник чу́днаго Твоего́ милосе́рдия, дарова́ннаго не́коему челове́ку беззако́нну, яви́ся святы́й Дими́трий Росто́вский, и́же, спису́я вели́кая и сла́вная, и изря́дная де́ла Бо́жия, в Тебе́ явле́нная, предаде́ пи́сьмени и сие́ де́ло ми́лости Твоея́ в науче́ние и утеше́ние всем ве́рным, да и ти́и, во гресе́х, беда́х, ско́рбех и озлобле́ниих су́ще, мно́гажды на всяк день с ве́рою в моли́тве пред о́бразом Твои́м коле́на преклоня́ют и, тех избы́вше, вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Ра́дуйся, Цели́тельнице на́ша в боле́знех теле́сных; ра́дуйся, Блага́я Уте́шительнице в печа́лех на́ших душе́вных.

Ра́дуйся, скорбь на́шу в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, ненаде́ющихся несумне́нною наде́ждою возвеселя́ющая.

Ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице; ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, вдов Уте́шительнице; ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице.

Ра́дуйся, непра́ведно гони́мых и оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, гоня́щих и оби́дящих правосу́дная отмсти́тельнице.

Кондак 7

Хотя́ Законода́вец Правосу́дный Госпо́дь Сам бы­́ти зако́на Исполни́тель и яви́ти милосе́рдия Своего́ бе́здну, преклони́ся на усе́рдное моле́ние Твое́, Преблагослове́нная Ма́ти Де́во, о челове́це беззако́нне, глаго́ля: «Зако́н повелева́ет, да сын чтит ма́терь. Аз Сын Твой, Ты же Ма́ти Моя́: Аз Тя до́лжен чти́ти, послу́шая Твоего́ моле́ния;

Икос 7

Ра́дуйся, прему́дрости и бла́гости Бо́жия открове́ние; ра́дуйся, ве́ры утвержде́ние.

Ра́дуйся, благода́ти явле́ние; ра́дуйся, душеполе́зных зна́ний дарова́ние.

Ра́дуйся, душевре́дных уче́ний низложе́ние; ра́дуйся, беззако́нных на́выков нетру́дное преодоле́ние.

Ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая; ра́дуйся, несмы́сленныя разу́мныя соде́ловающая.

Ра́дуйся, де́тем, неудо́бь уча́щимся, ра́зум подаю́щая; ра́дуйся, ю́ности блага́я Охрани́тельнице и Наста́внице.

Кондак 8

Стра́нное и ужа́сное виде́ние бысть не́коему челове́ку беззако́нну, показу́я ему́ бла́гость Госпо́дню, предста́тельством Богома́тере грехи́ его́ проща́ющую; сего́ ра́ди отто́ле, испра́вль свое́ житие́, поживе́ богоуго́дне. Си́це и мы, сла́вная дела́ и многоразли́чную прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских попече́ний и ум и се́рдце на́ше на Небеса́ возведе́м, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Предлагаем ознакомиться  Позитивные утверждения на каждый

Икос 8

Ра́дуйся, сия́нием пречи́стыя души́ Твоея́ всю зе́млю просвети́вшая; ра́дуйся, чистото́ю телесе́ Твоего́ вся Небеса́ возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем Свята́я Служи́тельнице; ра́дуйся, о всем ми́ре усе́рдная Предста́тельнице.

Ра́дуйся, всех нас при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая; ра́дуйся, всегда́ Ма́тернюю любо́вь к нам явля́ющая.

Ра́дуйся, всех даро́в, духо́вных и теле́сных, незави́стная Пода́тельнице; ра́дуйся, благ вре́менных Хода́таице.

Ра́дуйся, две́ри Ца́рствия Христо́ва ве́рным отверза́ющая; ра́дуйся, и на земли́ чи́стаго весе́лия сердца́ их исполня́ющая.

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ толи́ко твердую и те́плую Засту́пницу и Помо́щницу ро́ду христиа́нскому, нам неви́димо спребыва́ющу, слы́шащу же Тебе́ пою́щих: Аллилу́иа.